História

História spoločnosti 1998 - 2008

Spoločnosť Strojbal s.r.o. je rodinná spoločnosť, jej história siaha do roku 1998-1999, kedy spoločnosť začala svoju činnosť pod obchodným menom Pavel Škoda – STROJBAL. Dôvodom začatia podnikania bola jednoducho núdza o živobytie. Na prvotnú investíciu v rozsahu cca 5.000 korún sa zložila celá rodina. Bol to bláznivý nápad, začať podnikať zadlžený a bez peňazí, ale iných možností veľa nebolo.

Spoločnosť fungovala v prenajatých priestoroch, v ktorých nebola ani len základná infraštruktúra, a preto sa budovala postupne skoro 5 rokov z prvých peňazí, ktoré spoločnosť horko-ťažko, a niekedy aj náhodne zarobila. V tomto čase mala spoločnosť 3 výrobných zamestnancov, z ktorých 2 pracujú v spoločnosti dodnes. Na kúpu technológií neboli prostriedky a tak skonštruoval pôvodne strojár Pavel Škoda st. v garáži rodinného domu pásovú pílu na porez guľatiny, neskôr prvú krátiacu pílu, frézu a hobľovku.

V roku 2000 spoločnosť získala úžitkový vzor s názvom „Prepravno-baliace debnenie“. Išlo v tom čase o inovatívne a najmä bezpečné riešenie balenia dlhých profilov. Spoločnosť v tom čase vyrábala palety, rezivo a drevené debnenie, jej tržby z tejto činnosti dosiahli prvý milión slovenských korún až v roku 2008, pričom zisk po zdanení nedosiahol ani len 10.000 korún. V roku 2005 došlo k transformácii podnikania na právnickú osobu Strojbal s.r.o.

Postupom času došlo k odkúpeniu nehnuteľnosti o ploche 200m2 a kúpe starých strojov z likvidácie stolárskej dielne neďalekej fabriky na výrobu sklenej vaty. Žiaľ, pozemky pod touto nehnuteľnosťou boli rozdrobené, nevysporiadané, čo značne znemožňovalo rozvoj spoločnosti. V rokoch 2005-2006 prišla spoločnosť o svojho najväčšieho zákazníka, pre ktorého vyrábala prepravno-baliace debnenie pre hliníkové profily. Ukončenie spolupráce súviselo s ďalšou transformáciou podniku ZSNP a.s. jej akcionármi. Pre spoločnosť Strojbal s.r.o. to bolo takmer likvidačné, ukončenie spolupráce znamenalo stratu zákazníka, ktorému dodávala 80% produkcie, preto došlo k obnove výroby jednoúčelových strojov. V roku 2005 získala spoločnosť ďalší úžitkový vzor pre zariadenie s názvom „Brúska pílových pásov s napäťovým urýchľovačom“. Výroba jednoúčelových strojov a menšie zákazky pomohli spoločnosti prežiť ťažké obdobie. V rokoch 2007-2008 spoločnosť priam zachránila vysúťažená zákazka na dodávku rôznych paliet pre miestnu továreň na výrobu sklenej vaty, čo jej umožnilo vyradiť doterajšie vozidlo AVIA a obstarať nové nákladné vozidlo.

Nedávna história 2009-2017

Od roku 2009 sa spoločnosť začala špecializovať na výrobu prepravných obalov. Tržby v roku 2009, po 10 rokoch od začatia podnikania dosiahli 78.000 Eur, zisk po zdanení predstavoval 2.400 Eur.

V roku 2010 zasiahla prevádzku spoločnosti povodňová vlna, pričom došlo k zaplaveniu dielne, strojov, poškodeniu majetku a prerušeniu výroby. V tom istom roku došlo v dôsledku poškodenej elektroinštalácie k požiaru v sušiarni reziva a celá spoločnosť takmer vyhorela.

V rokoch 2011-2012 sa spoločnosť začala venovať realizáciám zámorských balení, sťahovaniu technológií a baliacim činnostiam, vybudovala novú sušiareň reziva a stala sa certifikovaným ošetrovateľom drevených obalových materiálov v zmysle normy FAO ISPM 15 (IPPC). Tržby v roku 2013 dosiahli 390.000 Eur.

V roku 2013 padlo rozhodnutie o začatí výstavby novej výrobnej haly s rozlohou 600m2. Spustil sa proces vyporiadavania pozemkov v rámci areálu, na vlastné náklady sa vybudovala protipovodňová hrádza a plocha o rozlohe 10.000m2 sa vzhľadom na nebezpečenstvo spodnej vody sa zdvihla o 1 meter, na čo bolo spolu s hrádzou potrebných viac ako 10.000 ton zeminy a kameniva. Začalo sa s prácami na čistení vysporiadaných pozemkov od náletových drevín. Pozemnými úpravami bol vybudovaný areál o rozlohe 24.000 m2, následne boli vytvorené kryté skladové priestory o rozlohe 2500m2 a postupne sa pokračovalo v budovaní moderného výrobného areálu. Po základných zemných prácach došlo k vybudovaniu spevnených betónových a asfaltových povrchov o rozlohe 3000m2. Spoločnosť získala certifikáciu ISO 9001, pričom toto dosiahla počas výstavby areálu za súčasnej plnej prevádzky.

V rokoch 2014-2017 spoločnosť nadobudla postupne najmä z dražieb moderné výrobné automatizované technológie a v roku 2015 zaznamenala tržby 836.000 Eur. Celý svoj zisk investovala v zmysle plánu do ďalšieho rozvoja. V roku 2016 spoločnosť zakúpila nákladné vozidlo DAF LF55, plnoautomatizovanú technológiu vykurovania a vzduchotechniky. V roku 2017 spoločnosť obstarala novú automatizovanú sušiareň reziva s objemom 40m3, unikátnu technológiu na výrobu skladacích prepravných debien a kompletnú technológiu na spracovanie drevného odpadu na vykurovacie pelety a brikety.

Značka Strojbal ® a logo spoločnosti je registrovanou ochrannou známkou.

Spoločnosť Strojbal s.r.o., nikdy počas svojej existencie neobdržala žiadnu európsku ani štátnu dotáciu, bola vybudovaná cieľavedomosťou a pracovitosťou rodiny Škodovcov, pričom za svoju existenciu a najmä úspech vďačí dlhoročným obchodným partnerom a taktiež poctivej práci svojich zamestnancov, ktorým touto cestou vyjadruje hlbokú vďaku a úctu.

JUDr. Pavel Škoda ml., prokurista
PaedDr. Mária Škodová PhD., riaditeľ
Ing. Pavel Škoda, konateľ